СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ВЕСЕЛКА

І. Загальні положення.

1.1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ “ВЕСЕЛКА” (далі дошкільний заклад) створений виконавчим комітетом Обухівської міської Ради.

Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Обухівської міської ради, власником – територіальна громада міста Обухів.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

08700, Київська область, м.Обухів, вул. Миру 10-А; тел.6-61-70, 6-44-62

1.3. Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради та засновник самостійно здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей та їх медичне обслуговування.

1.4. Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, іншими нормативно-правовими актами, даним Статутом, які регламентують діяльність дошкільного закладу з питань, розвитку, виховання та освіти дітей від 2-х до 6-ти років.

1.5 Статут ДНЗ затверджується Обухiвською мiською радою або її виконавчим комітетом, погоджується міським органом у галузі освіти і реєструється в установленому порядку .

1.6. ДНЗ набуває права юридичної особи з моменту реєстрацiї його статуту.

1.7. ДНЗ є юридичною особою, набуває майновi та немайновi права, несе вiдповiднi обов'язки, укладає договори та угоди, виступає в мiсцевому, господарському, третейському та iнших судах вiд свого імені, має майно, поточнi та iншi рахунки у банках та iнших фiнансових установах, круглу або трикутну печатку з власним найменуванням, з емблемою або без неї, iншi печатки, штампи.

1.8. Режим роботи ДНЗ встановлюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

1.9. Мова навчання - українська.

1.10. Головною метою дошкільного навчального закладу є:

 • реалiзацiя державної полiтики в галузi освiти;

 • забезпечення права громадян на якiсну дошкiльну oсвіту;

 • забезпечення умов для всебiчного раннього поглибленого розвитку особистостi дитини, її нахилiв, iнтepeciв, здiбностей, обдарувань;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспiльство. Формування повноцiнних мовленевих, читацьких, обчислювальних умiнь i навичок;

 • забезпечення iндивiдуальної траєкторiї розвитку дитини на вcix етапах навчання та виховання;

 • виховання у взаємодiї з сiм'єю бажання i вмiння вчитися;

 • формування основ здорового способу життя;

 • збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей завдяки, оздоровчо-профілактичній роботі з використанням колективних методів оздоровлення і різновидів загартування, фізіотерапевтичних процедур, лікувально-профілактичних заходів: дієтичного харчування, максимального використання фізкультури в житті дошкільного закладу;

 • проведення лікувально-доліковуючих процедур у фізіотерапевтичному кабінеті;

 • поглиблене вивчення рідної та іноземних мов;

 • забезпечення умов для корекцiйної роботи з розвитку мови;

 • формування у дiтей нацiональної самосвiдомостi, патріотизму виховання в дусi загальнолюдських цiнностей;

 • виховання позитивних якостей особистості через ознайомлення з працею дорослих в поєднанні з громадянським вихованням, формування знань про права та обов’язки людини занесених до Конвенції про права дитини.

1.11. Дошкільний начальний заклад:

- самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої Законодавством України, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом;

- несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, підготовку дітей до школи, впровадження передових інноваційних технологій українознавчого та оздоровчо-корекційного змісту в життя, виховання і навчання дітей в дошкільному закладі.

1.12 Дошкільний заклад має право:

 • користуватися пiльгами, встановленими згiдно з законодавством України;

 • проходити в установленому порядку державну атестацiю;

 • визначати форми i засоби органiзацiї навчально-виховного процесу;

 • органiзовувати пiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та стажування педагогічних кадрів;

 • формувати штатний розпис, встановлювати форми заробiтної плати i матеріального заохочення в межах власного кошторису;

 • отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд юридичних i фiзичних осiб;

 • надавати oсвітнi платнi послуги за згодою батькiв та за їx кошти згідно з чинним законодавством;

 • розвивати матерiальну базу, спрямовувати кошти на благоустрiй закладу освіти;

1.13. Дошкільний заклад має право на проведення експериментальної роботи за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради, Центральною районною лікарнею у відповідності до нормативно-правових документів.

1.14. Всі завдання дошкільний заклад реалізує в тісній взаємодії з сім’єю, школою, громадськістю, творчими та науковими організаціями України.

1.15. Взаємодія між дошкільним закладом з юридичними та фізичними особами визначаються договорами та угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного закладу.

2.1. Порядок комплектування ДНЗ визначається засновником.

2.2. ДНЗ працює за режимом дитячого дошкiльного закладу з денним перебуванням дiтей.

2.3. У ДНЗ встановлюється така наповнюванicть груп:

 • для дiтей віком вiд одного до 3-х років - до 15 осiб;

 • для дiтей віком вiд 3-х до 6-ти (7-ми) років - до 20 осiб;

 • рiзновiковi - до 15 осiб;

 • з короткотривалим i цiлодобовим перебуванням дiтей - до 10 осiб;

 • в оздоровчий перiод - до 15 осiб;

2.4. ДНЗ працює за п'ятиденним робочим тижнем, вихiднi - субота, недiля, святкові.

2.5. Для зарахування дитини в ДНЗ необхiдно подавати:

 • заяву вiд батькiв;

 • медичну довiдку про стан здоров'я дитини;

 • копiю свiдоцтва про народження;

 • направлення медико-педагогiчної комісії для дiтей компенсуючих груп;

 • угоду завідувача ДНЗ з батьками спецгруп.

2.6. За дитиною зберiгається мicце в ДНЗ:

- на час її хвороби,

- карантину,

- хвороби або вiдпустки матері,

- санаторно-курортного лiкування,

- на час чергової вiдпустки батькiв або осiб, якi їx замiняють,

- у лiтнiй перiод (75 днiв) незалежно вiд перiоду i тривалостi їx вiдпустки.

2.7. Вiдрахування дiтей з ДНЗ здiйсюється керiвництвом даного закладу у випадках:

 • при наявностi медичного висновку про стан здоров'я дитини, перешкоджуючому подальшому його перебуванню в ДНЗ;

 • за бажанням батькiв або осiб, якi їx замiняють;

 • при невиконаннi батьками своїх договiрних зобов'язань з ДНЗ (батькiвська угода);

 • у разi невнесення плати за утримання дитини пiсля встановленого терміну.

2.8. Про вiдрахування дитини батьки письмово повiдомляються за ciм днiв. Рiшення про вiдрахування може бути оскаржено батьками протягом мiсяця з часу одержання письмового повiдомлення ДНЗ.

2.9. До групи для дітей з порушенням мовлення зараховуються діти, які мають тяжкі мовленнєві розлади, ринолалію, заїкуватість, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення при збереженому слухові та інтелекті.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі.

3.1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, державними програмами, щопередбачають:

 • формування основ соцiальної адаптації та життєвої компетентностi дитини;

 • виховання елементiв природодоцiльного свiтогляду, розвиток позитивного емоцiйно-цiннiсного ставлення до довкiлля;

 • утвердження емоцiйно-цiннiсного ставлення до практичної та духовної дiяльностi дитини;

3.2 ДНЗ працює за навчальними програмами, посібниками, якi забезпечують реалiзацiю навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.

3.3 Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівництвом закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.

3.4 Предметом діяльності дитячого дошкільного закладу є:

- формування здорового способу життя з найширшим впровадженням фізкультури і методів природного оздоровлення дитини з використанням методів загартування дитячого організму (за згодою батьків);

- здійснення корекційної, реабілітаційної оздоровчо-профілактичної роботи для поліпшення здоров’я дітей;

- виявлення обдарованих дітей, впровадження в навчально-виховний процес ускладненого змісту навчання грамоти, математики, української та іноземних мов на основі нетрадиційних методів навчання і виховання, погоджених з засновником та сім’єю;

- формування знань, умінь та навичок, необхідних для навчання в школі;

- відродження національної культури, патріотизму, мови, традицій родинного виховання українців.

3.5 Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом МОЗ України.

3.6 Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1-го вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1-го червня по 31 серпня.

3.7 У дошкільному навчальному закладі освiти функцiонують методичнi об'єднання вихователiв дошкiльного закладу.

IV. Учасникинавчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу дитячого дошкільного закладу є:

- діти дошкільного віку, керівник, його заступники, медичні працівники;

- педагогічні працівники, спеціалісти;

- навчально-допоміжний технічний персонал;

- батьки (особи, що їх заміняють);

- представники установ, підприємств, організацій, фондів, які беруть участь у навчально-виховній та господарській роботі.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов’язки визначаються Законом України «Про освіту» та власним Статутом.

4.2. Педагогічні працівники дитячого дошкільного закладу повинні мати середню спеціальну або вищу педагогічну освіту, відповідний стан здоров’я і приймаються на роботу завідуючою після пред’явлення медичної книжки з записом про проходження обов’язкового медичного огляду.

4.3. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми, на поширення свого, педагогічно виправданого досвіду власної роботи шляхом участі в роботі методоб’єднань, виступах на педрадах, нарадах та в пресі;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на підвищення кваліфікації, участь в роботі методоб’єднань, нарад, конференцій, тощо;

- проведення науково-дослідної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативно-правових документів;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;

- на дострокову атестацію та отримання відповідної категорії і звання;

- у відповідності до ст.26 Закону «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходити безкоштовні медичні огляди відповідно їх періодичності.

4.4. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу зобов’язані:

- дотримуватися вимог власного Статуту, посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, інструкції про охорону життя і здоров’я дитини;

- проходити регулярно медичний огляд в Обухівській районній лікарні відповідно до періодичності його проходження;

- нести персональну відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт та захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю;

- морально і матеріально відповідати за результати своєї праці;

- виконувати рішення педрад, розпоряджень та наказів Обухівської міськради та управління освіти.

4.5. За результатами своєї роботи працівники можуть бути нагороджені або звільнені з роботи як такі, що не відповідають займаній посаді чи систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків умов трудової угоди чи контракту або за вчинки, не сумісні з педагогічною етикою.

4.6. Педагогічні працівники, технічно-допоміжний персонал приймається і звільняється завідуючим дитячого дошкільного закладу згідно з чинним законодавством.

4.7. Дитячий заклад забезпечує дотримання прав дитини на:

- безпечні та не шкідливі для здоров’я дитини умови утримання розвитку, виховання та навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-якої експлуатації та дій, що шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- застосування безпечних засобів корекції здоров’я дитини, узгоджених з лікувальними та науковими установами міста та України.

4.8. Батьки та особи, що їх заміняють, мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, створювати батьківський фонд;

- відмовлятися від надання додаткових платних послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних органах і суді;

- підтримувати позицію дошкільного навчального закладу у питанні формування національно свідомої особистості, виховувати шанобливе ставлення до сім’ї, Україні, її мови, звичаїв, традицій, культури, повагу по національних, історико-культурних цінностей інших народів;

- поважати гідність дитини.

4.9. Батьки та особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов для дітей, їх виховання, навчання і розвиток.

У разі невиконання своїх обов’язків заклад може виступити позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

4.10. Представники громадськості мають право бути обраним до органів громадського самоврядування закладу, сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню, брати участь в організації та проведенні навчально-виховного процесу.

4.11. Батьки зобов’язані:

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про відсутність дитини по хворобі або з інших причин;

- до 20 числа щомісячно платити за утримання дитини в дитячому закладі.

V. Управління дошкільним закладом

5.1. Управління роботою дитячого дошкільного закладу здійснюється його засновником – виконавчим комітетом Обухівської міської ради та управлінням освіти виконавчого комітету.

5.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий який призначається і звільняється з посади управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

5.3. Керівник дитячого дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільного навчального закладу визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює контроль і керівництво за діяльністю дошкільного навчального закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших організаціях, установах, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- в установленому порядку розпоряджається майном і коштами дошкільного навчального закладу, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази;

- видає, у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад, тарифікаційний список, посадові інструкції, правила внутрішнього розпорядку за погодженням із засновником дошкільного навчального закладу;

- проводить атестацію педпрацівників, створює умови для їх творчого зростання, застосування ними інноваційних форм і методів виховання і навчання;

- планує і організовує разом з методистом виховний процес;

- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних умов щодо охорони життя і здоров’я дітей і працівників дошкільного навчального закладу, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дитини і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання, навчання, корекції здоров’я дітей до їх віку, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

- контролює організацію харчування, медичного обслуговування дітей;

- заохочує дослідницько-експериментальну роботу педагогів;

- підтримує наукові, творчі та мистецькі зв’язки з відповідними колективами України;

- організовує надання та види платних послуг, спрямованих на поліпшення здоров’я, догляду, виховання та навчання дітей;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;

- приймає на роботу та звільняє з неї працівників дошкільного закладу;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків.

5.4 Постійно діючий колегіальний орган в дошкільному навчальному закладі – педрада, до складу якої входять:

- керівник, вихователь-методист, педагогічні, медичні працівники, спеціалісти, голови батьківських комітетів;

- на засідання можуть бути запрошені представники громадських організацій, шефи, спонсорські колективи, представники творчих, наукових, мистецьких колективів України.

5.5 Педрада дошкільного навчального закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педпрацівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з питань професійної діяльності педпрацівників;

- має право заслухати на своєму засіданні питання роботи будь-якого педагогічного працівника закладу з метою вибору передового досвіду для запровадження його в роботі;

- виконання рішення педради обов’язкове для усіх педагогічних працівників колективу;

- кількість засідань становить не менше 4-х на рік;

- головою педради є завідуючий дошкільного навчального закладу, секретар обирається з числа педпрацівників;

- функції та порядок роботи педради визначаються Положенням про дошкільний навчальний заклад і Статутом дошкільного навчального закладу.

5.6. Органом самоврядування дитячого дошкільного закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків, які скликаються не рідше 1 разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної

кількості присутніх.

5.7. Загальні збори:

- обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

- заслуховують звіти завідуючої, голови ради закладу освіти про їх роботу, дають оцінку шляхом відкритого або таємного голосування;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дитячого закладу.

5.8. У перiод мiж загальними зборами дiє рада закладу освiти, дiяльнiсть якої регулюється цим статутом. До складу ради обираються представники від педагогічного колективу, батьків. Рада закладу організовує:

- співпрацю з органами виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, спрямована на поліпшення умов утримання дітей в дитячому закладі;

- сприяє зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дитячого закладу;

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування дитячого закладу;

- організовує дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дитячого закладу, участь батьків у всіх заходах, які готує дитячий заклад;

- стимулює творчу працю педагогічних працівників;

- зміцнення зв’язків між родинами і дитячим закладом;

- сприяє соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

VІ. Організація харчування дітей

6.1. Дитячий дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для нормального росту і розвитку з дотриманням натуральних норм харчування та набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти за погодженням Мінфіном України.

6.2. Постачання продуктів проводять торговельні заклади за фінансування управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради. В дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

VІІ. Медичне обслуговування дітей

7.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медпрацівниками з штату закладу або центральної районної лікарні, передбачає проведення щорічних медичних оглядів, планових щеплень, надання невідкладної медичної допомоги, проведення занять з лікувальної фізкультури по корекції постави та опорно-рухового апарату, загартовуючих процедур.

7.2. До основних обов’язків медпрацівників належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервового розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація та проведення щорічних медичних оглядів лікарями – вузькими спеціалістами;

- проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю дотриманням натуральних норм харчування;

- здійснення контролю за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед батьків з ознайомлення з роботою, засобами та прийомами по зміцненню здоров’я дітей в дитячому дошкільному закладі.

7.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7.4. Для здійснення лікувально-оздоровчої та корекційно-відновлювальної роботи дошкільним навчальним закладом обладжуються спеціальні кабінети та приміщення.

VIII. Майно дошкільного навчального закладу

8.1. Майно дошкільного навчального закладу становить основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі дошкільного закладу.

8.2. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах власності і повного господарського відання відповідно до чинного законодавства.

8.3. Відповідно до чинного законодавства дошкільний заклад несе відповідальність за дотриманням вимог і норм з охорони, раціонального використання природних ресурсів та землі, якою користується.

ІX. Фінансово-господарськадіяльність дошкільного навчальногозакладу

9.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться згідно з законодавством та Статутом, на основі кошторису, який складається управлінням освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради і затверджується засновником.

9.2. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, що можуть їх замінювати;

- кошти отримані за надання платних послуг;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законом.

9.3. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення як подяка, грамота, грошова винагорода зі спецрахунку дитячого закладу.

9.4. Дошкільний заклад веде документацію згідно із затвердженою номенклатурою, складає бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку.

9.5. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право:

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам тільки для проведення освітньої діяльності згідно з законодавством про освіту без отримання прибутку;

- придбати, орендувати необхідні йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

9.6. Дошкільний навчальний заклад самостійно вивчає потребу в матеріальних ресурсах, в продуктах харчування, медикаментах, засобах навчально-виховного процесу, одержує їх в централізованому порядку, а також на договірних засадах.

9.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дитячому садку визначається законодавством, нормативно-правовими актами уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти та іншими Центральними органами виконавчої влади.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

X. Мiжнародне спiвробiтництво.

10.1. ДНЗ за наявностi належної матерiально-техiчної та соціально-культурної бази, власних фiнансових коштiв має право проводити мiжнародний педагогiчний обмiн у рамках oсвітніx програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.

10.2. Участь закладу освiти у мiжнародних програмах, проектах, педагогiчних обмiнах здiйснюється вiдповiдно до законодавства

ХІ. Контроль за діяльністю дитячого дошкільного закладу.

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дитячого закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років в порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Обухівською міською Радою.

11.3. Підприємства, заклади, які надають фінансову допомогу дошкільному закладу, мають право на контроль за використанням виділених ними коштів.

11.4. Контроль за дотриманням державних стандартів дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти ВК Обухівської міської ради.

ХІІ. Створення та припинення діяльності дошкільного навчального закладу.

12.1. Створення та припинення діяльності дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

12.2. Засновник комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

12.3. В разі ліквідації комунального дошкільного закладу, все майно, земельна ділянка, будівлі, споруди та обладнання переходять у власність засновника – до Обухівської міської ради

Керівник дошкільного навчального закладу Т.М. Осипенко

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 61

Коментарi